Zobraziť všetky kategórie

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 
Účinné: 3.10.2018

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom spoločnosťou FC ecom, s.r.o. Sídlo: Veľkomoravská 2867, Trenčín 911 05, IČO: 51 750 155, vedenou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.: 36568/R ("FC ecom"). Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť FC ecom, s.r.o. Sídlo: Veľkomoravská 2867, Trenčín 911 05, IČO: 51 750 155, vedená v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.: 36568/R ("FC ecom"). a kupujúceho (ďalej „zákazník“ prípadne „spotrebiteľ“).

Úvod 
Vitajte na stránke všeobecných obchodných podmienok spoločnosti FC ecom, s.r.o.. 
Prečítajte si pozorne tieto všeobecné obchodné podmienky pred používaním týchto webových stránok ako aj objednaním akéhokoľvek tovaru z webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou FC ecom, s.r.o. 
Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zákazníkov a návštevníkov nachádzajúcich sa na území Slovenskej Republiky

Obsah 
Všeobecné obchodné podmienky  
1 Definície
2 Používanie webovej stránky
3 Tovar a ceny
4 Zmluva o zakúpení tovaru
5 Odstúpenie od zmluvy zákazníkom (vrátenie a výmena tovaru)
6 Závady tovaru
7 Ochrana osobných údajov
8 Naša zodpovednosť 
9 Vyššia moc
10 Rozhodné právo, orgán dozoru a riešenie sporov
11 Všeobecné ustanovenia

1 Definície 
1.1 Definície pojmov užívaných v týchto všeobecných obchodných podmienkach: 
“FACTCOOL”, “my” alebo “nami” znamená spoločnosť FC ecom, s.r.o. Sídlo: Veľkomoravská 2867, Trenčín 911 05, IČO: 51 750 155, vedená v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.: 36568/R ("FC ecom"). 
“Spotrebiteľ” znamená osoba, ktorá nie je v postavení podnikateľa.
“Zmluva” znamená zmluva na predaj Tovaru uzavretá medzi zákazníkom a spoločnosťou FC ecom.
“Zákazník” znamená užívateľ webovej stránky FACTCOOL, bez ohľadu na to či sa jedná o Spotrebiteľa alebo Podnikateľa. 
“Tovar” znamená tovar, ktorý je inzerovaný na webových stránkach FACTCOOL a je určený na predaj. 
“Osobné informácie” znamená údaje poskytnuté Zákazníkom pri Registrácii na Webovej stránke, alebo pri vytvorení objednávky. 
“Podmienky” znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky. 
“Podnikateľ” je osoba, ktorá napĺňa definíciu v § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník. 
“Webová stránka” znamená webová stránka prístupná na adrese www.factcool.com alebo www.sk.factcool.com 


2 Používanie webovej stránky 
2.1 Prístup 
 (a) Táto Webová stránka je Vám sprístupnená v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Všetky objednávky urobené prostredníctvom tejto Webovej stránky musia byť urobené v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. 

2.2 Registrácia a poskytovanie Osobných informácií 
 (a) Registrácia nie je povinná. Ak sa rozhodnete zaregistrovať, tak Vám bude umožnené sledovať stav Vašej objednávky a pri ďalšej návšteve nebudete vyzvaní na opätovné poskytnutie osobných údajov. 
 (b) Registráciou ako užívateľ Webovej stránky zaručujete, že: 
 i. Osobné údaje, ktoré ako používateľ poskytnete pri registrácií, sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné vo všetkých ohľadoch; a 
 ii. Budete bezodkladne informovať FACTCOOL o akýchkoľvek zmenách v poskytnutých osobných údajoch. A to prostredníctvom prihlásenia sa do Vášho užívateľského účtu a tam upravíte Vami poskytnuté osobné údaje. 
 (c) Ďalej zaručujete, že sa pri registrácií nebudete vydávať za akúkoľvek inú osobu alebo subjekt. Taktiež zaručujete, že pre účel registrácie nepoužijete falošné meno alebo iné označenie, ktoré nemáte oprávnenie používať. 3 Tovar a ceny
3.1 Popis Tovaru. 
 (a) Popis hlavných charakteristík Tovaru možno nájsť na jednotlivých stránkach produktov, ktoré sa nachádzajú na Webovej stránke. 
 (b) Vynakladáme maximálne možné úsilie aby sme zabezpečili, že popis a špecifikácia Tovaru je pokiaľ možno čo najpresnejšia. S výnimkou reprodukcie farieb, u ktorých sa môže v skutočnosti vyskytnúť menšia odchýlka. 

3.2 Dostupnosť. 
 (a) Vynakladáme maximálne možné úsilie nato, aby sme zabezpečili, že všetky podrobnosti, opisy a ceny Tovaru zobrazujúceho sa na Webovej stránke sú správne a aktuálne v čase keď boli do systému vložené. Aj napriek tomu, že vynakladáme maximálne možné úsilie, aby bola Webová stránka pravidelne aktualizovaná, informácie dostupné na Webovej stránke nemusia vždy odrážať dostupnosť Tovaru v momente, keď zadáte objednávku. Cena Tovaru bude finálne stanovená vo formulári na potvrdenie objednávky. 

3.3 Cena Tovaru. 
 (a) Ceny za Tovar zverejnené na Webovej stránke sú vrátane DPH a všetkých zákonných poplatkov (ak existujú), ale nezahŕňajú náklady na doručenie, ktoré sa pripočítajú k finálnej cene Tovaru. Náklady na doručenie sa líšia v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy, dopravcovi a spôsobu platby. Cena Tovaru ako aj náklady na doručenie nezahŕňajú dovozné clá a iné dane či poplatky, ktoré môžu byť vymáhané pri preprave do krajín mimo Európskej únie. 
 (b) Ceny a akciové ponuky sa môžu líšiť a môžu byť k dispozícií iba na časovo obmedzené obdobie. Všetky ceny a akciové ponuky závisia od dostupnosti Tovaru a môžu byť pozmenené alebo zrušené podľa uváženia spoločnosti FACTCOOL. 
 (c) Webová stránka obsahuje veľké množstvo Tovaru a je možné, že aj napriek vynaloženiu všetkého možného úsilia, môže byť u niektorého z ponúkaných Tovarov uvedená chybná cena. Ak spoločnosť FACTCOOL zistí chybu v cene objednaného Tovaru, spoločnosť FACTCOOL Vás čo najskôr o tom informuje a poskytne Vám možnosť opätovne potvrdiť objednávku za správnu cenu alebo objednávku zrušiť. 
 (d) FACTCOOL nemá povinnosť Vám predať Tovar, ktorý bol označený nesprávnou cenou. 

3.4 Prehlásenia. 
 (a) FACTCOOL prehlasuje zákazníkovi, že v okamihu odovzdania tovaru do prepravy: 
 i. Má tovar vlastnosti dohodnuté stranami alebo (ak nebola dosiahnutá dohoda) vlastnosti opísané na Webovej stránke, alebo vlastnosti opísane výrobcom Tovaru, alebo vlastnosti očakávané spotrebiteľom s odkazom na povahu Tovaru a súvisiacu reklamnú kampaň. 
 ii. Tovar môže byť využívaný spôsobom, ktorým vymedzuje FACTCOOL, alebo spôsobom, ktorým je obdobný Tovar zvyčajne využívaný. 
 iii. Tovar je poskytnutý v zodpovedajúcom množstve, veľkosti alebo váhe. 
 iv. Tovar je v súlade so zákonnými požiadavkami. 
 (b) FACTCOOL dáva do prepravy Tovar zakúpený zákazníkom v dohodnutom množstve, kvalite a dizajne. 

3.5 Balenie 
 (a) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Tovar je balený spoločnosťou FACTCOOL podľa bežných konvencií, alebo ak žiadne konvencie neexistujú, tak je predmetný Tovar zabalený spôsobom, ktorý zabezpečí jeho ochranu a uchovanie jeho akosti počas prepravy. 

3.6 Preskúmanie Tovaru 
 (a) Zákazník preskúma Tovar, jeho vlastnosti a kvantitu bezodkladne potom, ako prevezme Tovar. 

4 Zmluva o zakúpení Tovaru 
4.1 Všeobecné informácie. 
 (a) Zmluva medzi Vami a spoločnosťou FACTCOOL bude uzavretá podľa slovenského práva. 
 (b) Náklady na vzdialenú komunikáciu nepodliehajú žiadnemu dodatočnému poplatku (FACTCOOL neúčtuje žiadne dodatočné poplatky za sumu účtovanú Vašim poskytovateľom internetového pripojenia/mobilným operátorom). 
 (c) Pre objednávky zrealizované prostredníctvom Factcool online shopu nebude podnikateľským subjektom vystavená faktúra obsahujúca identifikačné číslo organizácie (IČO), ktorá je predpokladom pre daňovo uznateľný náklad.
 (d) Odhlásenie noviniek je možné pomocou odkazu v e-maily, ktorý nie je starší ako 30 dní.
 (e) Dokončením nákupu užívateľ súhlasí s odberom noviniek.

4.2 Vytvorenie objednávky. 
 (a) Na Webovej stránke vyberte množstvo a veľkosť Tovaru, o ktorý máte záujem a kliknite na tlačidlo 'Kúpiť'. 
 (b) Pred potvrdením objednávky môžete skontrolovať množstvo, farbu alebo veľkosť Tovaru alebo úplne odstrániť Tovar z nákupného košíka. 

 (c) Budete musieť zadať svoje osobné údaje, fakturačnú adresu (ktorá musí korešpondovať s adresou uvedenou na Vašej platobnej karte) a adresu dodania. Ak ste registrovaný používateľ, tak sa budete musieť prihlásiť. Ak ste nový užívateľ tak sa môžete registrovať na Webovej stránke. 
 (d) Po zadaní všetkých osobných údajov, fakturačných údajov a doručovacej adresy vyberte typ doručenia a spôsob platby. 
 (e) Pred potvrdením objednávky si skontrolujte svoj nákupný košík a uistite sa, že všetky špecifikácie Tovaru, ako veľkosť a farba sú v súlade s Vašimi požiadavkami. Následne zakliknite tlačidlo "Potvrdenie objednávky". V prípade ak ste zvolili 
platbu kartou, platbu prostredníctvom PayPal alebo podobnú metódu, budete presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa platobných služieb.  (f) Zadaním objednávky prostredníctvom Webovej stránky potvrdzujete, že Vaša spôsobilosť k právnym úkonom nebola obmedzená a ste právne spôsobilý platne uzatvárať záväzné zmluvy a máte viac ako 18 rokov. 
 (g) Po potvrdení objednávky ju už nie je možne zmeniť, avšak môžete ju zrušiť prostredníctvom Vášho účtu. V prípade ak nie ste registrovaný používateľ, tak objednávku môžete zrušiť prostredníctvom kliknutia na nasledujúci odkaz (tu), s výnimkou 
prípadov ak nebol tovar už zabalený a odoslaný. 

4.3 Platba. 
 (a) Je potrebné, aby ste zaplatili kúpnu cenu Tovaru predtým, ako prijmeme Vašu ponuku. S výnimkou prípadov, keď je zvolená možnosť platby v hotovosti pri doručení (Dobierka). 
 (b) Platba vopred: 
i. Kreditná / Debetná karta 
ii. GoPay
 (c) Platba pri doručení Tovaru; 
i. Dobierkou 
 (d) Prehlaď platobných metód je k dispozícií (tu). 
 (e) Vyvinuli sme maximálne možné úsilie nato, aby, nakupovanie prostredníctvom tejto Webovej stránky bolo bezpečné. Z toho dôvodu FACTCOOL nemôže zodpovedať za podvodné použitie odcudzených platobných kariet prostredníctvom Webovej stránky, ale pomôže Vám a vydavateľovi Vašej platobnej karty preveriť podozrenie z podvodného užitia platobnej karty. 

4.4 Prepravné náklady 
 (a) Prepravné náklady sa pripočítajú k cene zobrazenej pri Tovare na Webovej stránke a líšia sa v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia, ktorý si zákazník vyberie a krajiny dodania, množstva, hmotnosti a veľkosti Tovaru. Ak FACTCOOL nezabezpečuje dodanie Tovaru, použije k tomu služby kuriérskej spoločnosti. Doručovanie Tovaru kuriérskou spoločnosťou podlieha jej obchodným a prepravným podmienkam. 
 (b) Prehlaď možností prepravy a nákladov na prepravu je dostupný (tu). 
 (c) V prípade ak je Vaša objednávka obzvlášť ťažká, môže sa ňu vzťahovať dodatočný príplatok za doručenie. Ak sa na akúkoľvek objednávku vzťahujú dodatočné poplatky za doručenie, budeme Vás o tom informovať e-mailom, predtým ako bude tovar expedovaný z nášho skladu. Zároveň je Vám poskytnutá možnosť zrušiť objednávku, ak nechcete platiť dodatočný príplatok za doručenie. 

4.5 Zmluva o predaji tovaru 
 (a) Po vytvorení objednávky dostanete automatické potvrdenie o zaevidovaní objednávky do objednávkového systému. To neznamená, že objednávka bola akceptovaná. Vaša objednávka predstavuje ponuku spoločnosti FACTCOOL na kúpu ponúkaného Tovaru.  (b) Všetky objednávky podliehajú schváleniu spoločnosťou FACTCOOL, ktorá Vám potvrdí prijatie Vašej ponuky tým, že Vám bude zaslaná e-mailová správa potvrdzujúca Vašu objednávku (“Prijatie Objednávky“). Zmluva bude vytvorená iba vtedy, keď Vám bude doručené Prijatie Objednávky. Zmluva sa vzťahuje iba na Tovar vymedzený v správe o Prijatí Objednávky. Spoločnosť FACTCOOL nebude povinná dodávať žiaden ďalší Tovar, ktorý mohol byť súčasťou Vašej objednávky až dovtedy, kým nie je potvrdené Prijatie Objednávky aj na tento ďalší Tovar v separátnom emaile. 
 (c) Budeme Vás informovať o neakceptovaní Vašej objednávky. Neakceptovanie Vašej objednávky môže byť výsledkom jedného z nasledujúcich okolností: 
 i. Tovar, ktorý ste objednali, nie je k dispozícii na sklade, 
 ii. Tovar, ktorý ste objednali, nebol dodaný našim subdodávateľom alebo ním dodaný Tovar bol poškodený, 
 iii. Nedostali sme potvrdenie o realizácií platby, 
 iv. Identifikácia chýb v popise alebo cene Tovaru, 
 v. Nespĺňate kritéria v odstavci 4.2 písm. f. 

4.6 Zlúčenie objednávok. 
 (a) FACTCOOL nespája viacero objednávok a nezlučuje viaceré objednávky do jednej dodávky. 

4.7 Archív zmlúv. 
 (a) Zmluvy uzavreté medzi spoločnosťou FACTCOOL a jej zákazníkmi sú uložené v elektronickom archíve, ktorý je prístupný pre registrovaných zákazníkov FACTCOOL priamo z ich užívateľského účtu. Zmluva je archivovaná minimálne po dobu piatich rokov od dňa realizácie, nie však dlhšie ako po obdobie vyžadované príslušným zákonom. 

5 Odstúpenie od zmluvy zákazníkom (vrátenie a výmena tovaru) 
5.1 Ako Spotrebiteľ máte 14 dní od dňa, kedy Vám bol doručený Tovar, na tom aby ste zmenili názor a rozhodli sa vrátiť predmetný Tovar. Môžete vrátiť akýkoľvek Tovar v súlade s podmienkami uvedenými v tejto časti všeobecných obchodných podmienok okrem takého druhu Tovaru, u ktorého zákon jeho vrátenie vylučuje. Jedná sa o: 
 vi. personalizovaný Tovar alebo Tovar vyrobený na zákazku; 
 vii. Tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze; 
 viii. Tovar, ktorý je z bezpečnostných alebo hygienických dôvodov zapečatený, ak ste ho odpečatili; a 
 ix. Tovar, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný. 

5.2 Lehota na odstúpenie od zmluvy. 
 (a) Lehota stanovená v ustanovení odstavca 5.1 začína plynúť dňom doručenia Tovaru, a to: 
 i. odo dňa prevzatia Tovaru, 
 ii. odo dňa prevzatia poslednej časti Tovaru (v prípade zmluvy týkajúcej sa viacerých druhov Tovaru alebo dodávky viacerých častí Tovaru), alebo 
 iii. odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru (v prípade zmluvy týkajúcej sa viacerých druhov Tovaru dodávaných v opakovanej dodávke). 
 (b) lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. Ak objednávka pozostáva z viacerých položiek alebo dielov, ktoré sa doručujú v rôznych dňoch, lehota na odstúpenie od zmluvy (vo vzťahu k objednávke ako celku) končí 14 dní po dni doručení poslednej položky alebo dielu. 

5.3 Ako odstúpiť od zmluvy. 
 (a) Môžete odstúpiť od zmluvy alebo požiadať o výmenu tovaru primárne prostredníctvom formulára určeného na výber a vrátenia Tovaru, ktorý je dostupný na Webovej stránke, kde Vás požiadame o vyplnenie Vašich údajov a podrobností o príslušnej objednávke. Zmluvu o takomto Tovare môžete zrušiť alebo zmeniť (tu). Zmluvu o tovare môžete zrušiť alebo zmeniť v užívateľskom účte, zaslaním e-mailu na adresu factcool-sk@factcool.com, poštou na adresu FC ecom s.r.o., Beckov 645, 916 38 Beckov.

 Trenčín (pokiaľ sa nachádzate na území Slovenska), alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 220 909 872 (ak sa nachádzate na území Slovenska).
 (b) Potrebujeme, aby ste nám poskytli jasné vyjadrenie, že chcete zrušiť alebo vymeniť tovar, ktoré bude obsahovať Vaše meno, adresu, podrobnosti o objednávke a kontaktné informácie, ako napríklad telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Uveďte, prosím, jasne dôvod, pre ktorý ste sa rozhodli vrátiť Tovar, a či vyžadujete vrátenie peňazí alebo výmenu Tovaru. 

5.4 Vrátenie Tovaru 
 (a) Tovar musí byť vrátený nepoškodený, čistý, a v originálnom obale. Musí mať pôvodné štítky a byť v identickom stave, v akom Vám bol doručený. Tovar musí byť vrátený úplne, t.j. spolu so všetkým príslušenstvom, úplnou dokumentáciou a darčekmi (ak boli súčasťou dodávky), 
 (b) Tovar musíte poslať poštou najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol FACTCOOL informovaný o odstúpení alebo zmene na nasledujúcu adresu: 
FC ecom s.r.o. 
Beckov 645
Beckov 916 38
Slovensko 
 (c) Vrátenie Tovaru prebieha na Vašu zodpovednosť. Odporúča sa odoslať Tovar formou doporučenej zásielky. Zároveň Vás poúčame o tom, že nesiete všetky náklady na vrátenie Tovaru, s výnimkou prípadov, keď sme Vám nejakú položku zaslali omylom. Ak tovar nemôže byť pre svoju povahou vrátený poštou, budeme Vám účtovať poplatok za jeho prevzatie. 
 (d) Berte prosím na vedomie, že ak je tovar dodaný spolu s akýmikoľvek darmi, vy a my sme uzavreli zmluvu o darcovstve za podmienky, že takáto zmluva o darcovstve sa vypovie, hneď ako zákazník využije možnosť odstúpiť od zmluvy podľa ustanovenia č. 5. Následne musíte tovar vrátiť spolu s darmi a všetkým príslušenstvom; ak tak neurobíte, bude to považované za bezdôvodné obohatenie. Ak nie je možné vydať výnos získaný bezdôvodným obohatením, FACTCOOL je oprávnený požadovať peňažnú kompenzáciu vo výške bežnej ceny. 
 (e) Máte zákonnú povinnosť zaobchádzať s Tovarom primerane a zodpovedne, kým je vo Vašej držbe. Ak nedodržíte túto povinnosť, spoločnosť FACTCOOL môže voči Vám uplatniť nárok na náhradu škody. To platí pre všetok vrátený Tovar. 

5.5 Výmena. 
 (a) Máte právo požiadať o výmenu Tovaru len raz. Peniaze Vám budú vrátené, ak požiadate o výmenu aj druhý krát. Taktiež dostanete náhradu, ak Vami požadovaná veľkosť a / alebo farba nie je k dispozícií na sklade alebo je vypredaná. 

5.6 Vrátenie peňazí. 
 (a) Spoločnosť FACTCOOL Vám vráti peniaze v plnej výške za Tovar, ktorý vrátite podľa odstavca 5. týchto všeobecných obchodných podmienok. 
 (b) Ak vrátite všetok Tovar, ktorý bol v jednej objednávke, tak Vám FACTCOOL preplatí náklady na prvotnú dodávku Tovaru, ale iba do výšky Štandardnej ceny doručenia. Nebudeme preplácať žiadne prémiové dodávateľské služby. Ak nevraciate všetok Tovar, ktorý bol súčasťou jednej objednávky, tak Vám FACTCOOL nepreplatí prvotné náklady na dodávku Tovaru. 
 (c) Po vrátení peňazí obdržíte potvrdzujúci e-mail s podrobnou informáciou o vrátenej čiastke a o Tovare, ktorý FACTCOOL od Vás obdržal. Spoločnosť FACTCOOL Vám vráti peniaze rovnakou platobnou metódou, ktorú ste pôvodne použili na vykonanie platby (s výnimkou služby na dobierku). Spoločnosť FACTCOOL Vám vráti peniaze v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, alebo skôr, ak FACTCOOL obdrží tovar, za ktorý sa vrátenie peňazí poskytuje, alebo ak dokážete, že nám Tovar už bol odoslaný späť. 
5.7 Viac informácií o odstúpení od Zmluvy nájdete v informáciách pre spotrebiteľov k možnostiam odstúpenia od zmluvy. (tu) 6 Závady Tovaru 
6.1 Nápravné opatrenia. 
 (a) V nepravdepodobnom prípade, že dostanete závadný Tovar, máte nárok na výber jedného z nasledujúcich nápravných opatrení popísaných v tejto časti. Avšak toto právo Vám nebude prináležať, ak ste si pred prevzatím Tovaru boli vedomí toho, že tovar bol závadný, alebo ak ste jeho defekt spôsobili Vy sami. Za závadný sa Tovar nepovažuje v prípade ak: 
 i. sa jedná o Tovar, ktorý bol predaný za nižšiu cenu, ktorá zohľadňovala jeho poškodenie, 
 ii. sa jedná o Tovar opotrebovaný bežným užívaním, 
 iii. sa jedná o zánovný Tovar, ktorého poškodenie zodpovedá bežnému užívaniu, alebo 
 iv. poškodenie alebo opotrebovanie vyplýva z jeho špecifickej povahy. 
 (b) Ste oprávnený uplatniť svoje právo vyplývajúce zo závadného Tovaru do 24 mesiacov od prevzatia Tovaru. V prípade, že sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia Tovaru, tak sa predpokladá, že Tovar bol závadný už pri jeho prevzatí. 
 (c) Máte nárok na: 
 i. opravu, alebo 
 ii. nahradenie Tovaru alebo nahradenie časti Tovaru, ak sa vada týka len časti Tovaru, pokiaľ tým nevzniknú náklady zodpovedajúce alebo prevyšujúce ceny Tovaru alebo povahy vady. 
FACTCOOL môže kedykoľvek na základe vlastného uváženia nahradiť závadný Tovar namiesto jeho opravy, pokiaľ Vám tým nespôsobí vážne ťažkosti.  (d) Ak sa vada na Tovare nedá opraviť a Tovar nie je možné používať v súlade s jeho určením, alebo ak je vada opraviteľná, ale Tovar nie je možne riadne používať z dôvodu opakovaného výskytu vady po oprave alebo kvôli veľkému množstvu vád, môžete si vybrať buď: 
 i. Výmenu Tovaru alebo výmenu časti Tovaru, ak sa vada týka len časti Tovaru; alebo 
 ii. odstúpiť od zmluvy a požiadať o vrátenie peňazí. 
(e) V prípade vady, ktorá nie je opraviteľná ale nebráni riadnemu užívaniu Tovaru, tak máte nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Výška zľavy bude stanovená spoločnosťou FACTCOOL v závislosti od toho, čo je za daných okolností primerané. 

6.2 Vrátenie Tovaru. 
 (a) Ak si myslíte, že ste obdŕžali závadný Tovar, tak vráťte Tovar späť spoločnosti FACTCOOL spolu s Tovarom uveďte nasledujúce podrobnosti: 
• Číslo objednávky 
• Kód Tovaru / názov Tovaru 
• Podrobnosti o vade 
• Preferované riešenie: vrátenie peňazí, oprava alebo výmena. 
 (b) FACTCOOL odporúča zaslať Tovar spať doporučenou poštou. Adresa na vrátenie Tovaru je: 
FC ecom s.r.o. 
FC ecom s.r.o. 
Beckov 645
Beckov 916 38 
Slovensko 
 (c) FACTCOOL preskúma predmetný Tovar a v primeranej lehote Vám oznámi výsledok preskúmania a upovedomí Vás o prípadnom vrátení, oprave alebo výmene Tovaru prostredníctvom e-mailu. 
 (d) FACTCOOL spracuje každé vrátenie peňazí najskôr ako to bude možné, ale v každom prípade do štrnástich (14) dní odo dňa odoslania e-mailu s uvedením, že či máte nárok na vrátenie peňazí za závadný Tovar. Vrátenie peňazí prebehne rovnakým spôsobom, akým prebehla platba za Tovar. (Pokiaľ sa písomnou formou nedohodneme inak) 
6.3 Spoločnosť FACTCOOL bude znášať primerané náklady na poštovné za vrátenie Tovaru, a to až do výšky bežného poštovného. FACTCOOL nepreplatí žiadne prémiové poštové služby. 7 Ochrana osobných údajov 
7.1 FACTCOOL týmto vyhradzuje a zaručuje, že všetky osobné údaje sú považované za súkromné a dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade sPravidlami ochrany osobných údajov 

8 Naša zodpovednosť 
8.1 Nenesieme žiadnu zodpovednosť za nedodržanie osobitných pokynov na starostlivosť uvedených na Tovare alebo na obale Tovaru. 

8.2 Vynakladáme všetku primeranú starostlivosť, ktorú je po nás možné v rozumnej miere požadovať, aby sme uchovali detaily Vašej objednávky a platby v bezpečí. Pokiaľ ale nedôjde k zanedbaniu našich povinností, nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, ktorá Vám môže byť spôsobená, alebo ak tretia strana získa neoprávnený prístup k akýmkoľvek údajom, ktoré poskytnete pri prístupe alebo pri objednávaní z Webových stránok. 

8.3 Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek priamu, nepriamu, mimoriadnu, náhodnú, sankčnú alebo akúkoľvek inú škodu alebo ušlý zisk, poškodené dáta alebo iný nehmotný majetok v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi. Táto výhrada sa vzťahuje aj na prípady, keď sme boli informovaní, vedeli alebo mali vedieť, že takéto škody mohli vzniknúť. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok nebude interpretované tak, aby obmedzovalo alebo vylučovalo zodpovednosť, ktorá nemôže byt obmedzená alebo vylúčená príslušnými zákonmi. Vo všetkých prípadoch a v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi je naša celková zodpovednosť za škody a straty spôsobené v súvislosti so Zmluvou prísne obmedzená výškou kúpnej ceny zaplatenej za zakúpený Tovar. 9 Vyššia moc 9.1 Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nesplnenie alebo oneskorenie plnenia našich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré bolo spôsobené udalosťami, ktoré sú mimo našu primeranú kontrolu ("Udalosti vyššej moci"). 

9.2 Udalosť vyššej moci zahŕňa akýkoľvek čin, udalosť, nečinnosť, opomenutie alebo nehodu, ktorá je mimo našu primeranú kontrolu a zahŕňa najmä (bez obmedzenia) nasledujúce skutočnosti: 
 iii. štrajky, výluky alebo iné priemyselné obmedzenia; 
 iv. občianske nepokoje, povstania, invázie, teroristický útok alebo hrozbu teroristického útoku, vojnu (či už vyhlásená alebo nie), hrozbu vojny alebo prípravy na vojnu; 
 v. požiar, výbuch, búrku, povodeň, zemetrasenie, zosuvy alebo prepad pôdy, epidémie alebo inú prírodnú katastrofu; 
 vi. nemožnosť používania železníc, lodnej dopravy, lietadiel, automobilovej dopravy alebo iných prostriedkov verejnej alebo súkromnej dopravy;
 vii. nemožnosť používania verejných alebo súkromných telekomunikačných sietí; a 
 viii. akty, výnosy, právne predpisy, vyhlášky alebo obmedzenia akejkoľvek vlády. 

9.3 Plnení našich povinností vyplývajúcich z akejkoľvek Zmluvy sa považujú za pozastavené počas obdobia trvania Udalosti vyššej moci, a lehota na plnení našich povinností sa predlžuje počas trvanie Udalosti vyššej moci. Vynaložíme primerané úsilie na ukončenie Udalosti vyššej moci alebo na nájdenie riešenia, vďaka ktorému bude možne plniť povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy aj napriek Udalosti vyššej moci. 10 Rozhodné právo, orgán dozoru a riešenie sporov 10.1 Rozhodné právo 
 (a) Tieto Podmienky a Zmluvy sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, s ohľadom na ochranu spotrebiteľa poskytovanú zahraničnou legislatívou. 

10.2 Sťažnosti a orgán dozoru 
 (a) Akékoľvek sťažnosti môžete podávať prostredníctvom kontaktného formulára alebo adresovať príslušným štátnym orgánom. 
 (b) Dodržovanie právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľov je kontrolované Slovenskou obchodnou inšpekciou. 
Slovenská obchodná inšpekcia 
ústredný inšpektorát 
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
Adresa: Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín
https://www.soi.sk/ 
 (c) Zdvorilo Vás žiadame, aby ste sa vždy pred kontaktovaním príslušných orgánov obrátili s daným problémom na FACTCOOL prostredníctvom nasledujúceho emailu factcool-sk@factcool.com. 

10.3 Alternatívne riešenie sporov. 
 (a) Akýkoľvek spor medzi nami a spotrebiteľom z akékoľvek krajiny Európskej únie vyplývajúci zo Zmluvy, ktorý sme nedokázali spoločne vyriešiť, môže byt riešený mimosúdne prostredníctvom orgánu príslušného pre alternatívne riešenie sporov alebo prostredníctvom alternatívneho riešenie sporov online. 
 (b) Príslušný orgán pre alternatívne riešenie sporov medzi Podnikateľmi a Spotrebiteľmi je Slovenská obchodná inšpekcia: 
Slovenská obchodná inšpekcia 
ústredný inšpektorát 
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
Adresa: Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín

Email: ars@soi.sk 
adr@soi.sk 
Web: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi 
 (c) Zoznam orgánov príslušných k mimosúdnemu riešenie sporov v rámci Európskej únie je k dispozícii na tejto webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.html 
 (d) Ako spotrebiteľ z krajiny patriace do Európskej únie môžete využiť platformu určenú na riešenie sporu online, ktorú spravuje Európska komisia, a to na tejto internetovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

10.4 Jurisdikcia 
 (a) V rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa kolíznych noriem majú súdy Slovenskej republiky výlučnú právomoc na vyriešenie akéhokoľvek sporu alebo nároku, ktorý vyplýva zo Zmluvy alebo vznikol v súvislosti so Zmluvou alebo jej predmetom alebo uzatvorením Zmluvy (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov). 11 Všeobecné ustanovenia 11.1 Právo duševného vlastníctva 
 (a) Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva a iné práva duševného vlastníctva k obsahu Webovej stránke sú našim vlastníctvom alebo vlastníctvom našich poskytovateľov licencií. Akýkoľvek prístup alebo používanie Webovej stránky z akéhokoľvek iného dôvodu, ako je vaše osobné, nekomerčné použitie, je zakázané. 
 (b) Žiadna časť Webovej stránky nesmie byť reprodukovaná alebo ukladaná na žiadnej inej Webovej stránke alebo zahrnutá do akéhokoľvek verejného alebo súkromného elektronického vyhľadávacieho systému alebo iných webových stránok bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. 
 (c) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že materiály a obsah obsiahnutý na Webovej stránke sú sprístupnené len pre vaše osobné nekomerčné použitie a že môžete (ak je to potrebné na uskutočnenie nákupu tovaru) za týmto účelom sťahovať takýto materiál a obsah výlučne na pevný disk počítača. Akékoľvek iné použitie materiálu a obsahu Webovej stránky je prísne zakázané. 
 (d) Súhlasíte s tým, že nebudete kopírovať, reprodukovať, prenášať, publikovať, zobrazovať, distribuovať, komerčne využívať alebo vytvárať odvodené diela takýchto materiálov a obsahu Webovej Stránky a taktiež súhlasíte s tým, že nebudete asistovať pri takejto činnosti alebo uľahčovať takúto činnosť tretím stranám. 
 (e) Beriete na vedomie, že nemáte oprávnenie používať registrované ochranné známky, obchodné názvy, firemné logá atď. zmluvných partnerov spoločnosti FACTCOOL alebo samotnej spoločnosti FACTCOOL. 

11.2 Dodržiavanie právnych predpisov 
 (a) Webová stránka môže byť používaná len pro zákonné účely a zákonným spôsobom. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa Webových stránok a všetkých transakcií vykonávaných na Webových stránkach alebo prostredníctvom Webových stránok. 

11.3 Písomná komunikácia 
 (a) Platné právne predpisy vyžadujú, aby niektoré informácie alebo správy, ktoré vám pošleme, boli v písomnej forme. Pri používaní Webových stránok akceptujete, že komunikácia s nami bude prevažne elektronická. Budeme vás kontaktovať e-mailom alebo vám poskytneme informácie prostredníctvom oznámení na našich Webových stránkach. Pro zmluvné účely súhlasíte s použitím týchto elektronických komunikačných prostriedkov a beriete na vedomie, že všetky zmluvy, oznámenia, informácie a iné správy, ktoré vám poskytneme elektronicky, sú v súlade s akoukoľvek zákonnou požiadavkou na písomnú formu takéhoto oznámenia. Toto dojednanie neovplyvňuje Vaše zákonné práva. 

11.4 Postúpenie práv a povinností 
 (a) Zmluva medzi nami je záväzná pre Vás aj pre nás a pre našich právnych nástupcov a postupníkov. 
 (b) Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nemôžete previesť, postúpiť alebo inak disponovať so Zmluvou alebo akýmikoľvek z Vašich práv alebo povinností vyplývajúcich z nej. 
 (c) Kedykoľvek počas trvania Zmluvy môžeme kedykoľvek počas Zmluvy previesť, postúpiť, nechať plniť subdodávateľom alebo inak disponovať so Zmluvou alebo akýmikoľvek z našich práv alebo záväzkov vyplývajúcich z nej. 

11.5 Oddeliteľnosť 
 (a) Ak je niektorá časť týchto Podmienok považovaná za nezákonnú, neplatnú alebo z akéhokoľvek dôvodu nevymožiteľnú, potom sa toto ustanovenie bude považovať za oddeliteľné od týchto Podmienok a nebude mať vplyv na platnosť a vynútiteľnosť ktoréhokoľvek z ostatných ustanovení týchto Podmienok. 

11.6 Vzdanie sa práv 
 (a) Žiadne vzdanie sa práv z našej strany nebude interpretované ako vzdanie sa práva na akékoľvek konanie alebo vzdanie sa práv vyplývajúcich z následného porušenia akéhokoľvek ustanovenia. 

11.7 Celistvosť Zmluvy 
 (a) Spoliehame sa na znenie týchto Podmienok a akýchkoľvek dokumentov, na ktoré výslovne odkazujeme. Aj keď preberáme zodpovednosť za oznámenia a vyhlásenia našich riadne splnomocnených zástupcov, vyžadujte aby boli všetky zmeny týchto Podmienok potvrdené písomne. 

11.8 Naše právo meniť Podmienky a Webovú stránku 
 (a) Čas od času môžeme revidovať a meniť tieto Podmienky. Na Vás sa vzťahujú pravidlá a Podmienky platné a účinné v čase, kedy si objednáte Tovar, pokiaľ nie je zmena týchto pravidiel alebo Podmienok vyžadovaná zákonom alebo štátnym orgánom (v takom prípade sa bude zmena vzťahovať na objednávky podané pred touto zmenou), alebo pokiaľ Vás budeme informovať o zmene pravidiel alebo Podmienok pred odoslaním Prijatia Objednávky (v takom prípade máme právo predpokladať, že ste prijali zmenu Podmienok, pokiaľ nám neoznámite neprijatie zmeny Podmienok do siedmych pracovných dní od obdržania Tovaru). Ak nesúhlasíte so zmenou Podmienok, musíte prestať používať Webovú stránku. Ak budete pokračovať v používaní Webovej stránky, považuje sa nové znenie Podmienok za Vami akceptované. 
 (b) Vyhradzujeme si právo dočasne alebo natrvalo upraviť alebo odstrániť túto Webovú stránku (alebo jej časť) aj bez predchádzajúceho upozornenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť voči Vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek zmenu alebo odstránenie Webových stránok.