Zobraziť všetky kategórie

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok
súčasť Obchodných podmienok internetového obchodu 
www.bezvasport.sk

I. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok ako neoddeliteľná súčasť Obchodných podmienok internetového obchodu www.bezvasport.sk upravuje v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka rozsah, spôsob a základné podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky za akosť kupujúcim - nepodnikateľom. Na kupujúceho-podnikateľa sa tento reklamačný poriadok výslovne nevzťahuje. Ak je kupujúci-nepodnikateľ zároveň kupujúcim - spotrebiteľom, použijú sa tiež ustanovenia zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom a účinnom znení a § 1811 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Nižšie uvedená všeobecná úprava práv a povinností kupujúceho-nepodnikateľa sa použije namiesto nižšie uvedenej úpravy zvlášť, iba ak osobitná úprava práv a povinností kupujúceho-nepodnikateľa určitú záležitosť neupravuje. Pri reklamácii sa preto v prípade kupujúceho-nepodnikateľa prednostne použije nižšie uvedená osobitná úprava.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie vád, ktoré sa na tovare dodanom kupujúcemu - nepodnikateľovi vyskytnú v záručnej dobe, a to z dôvodu chybného plnenia (typicky vady pri prevzatí a v rámci záruky 24 mesiacov) alebo v rámci záruky za akosť (typicky predĺžená záruka).

Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:

- telefonicky na tel. č.: +420 283 882 827 alebo  +421 220 909 872
- elektronicky na e-mailovej adrese: info@bezvasport.sk
- písomne na doručovacej adrese: BezvaSport / FactCool, P.O. Box 2, 600 10  Brno 71 (ČESKOU POŠTOU)  alebo  Bezvasport / FC ecom, s.r.o., Beckov č. 645, 916 38 Beckov, Slovensko            

II. Všeobecná úprava práv kupujúceho z chybného plnenia a zo záruky za akosť

Vec je chybná, pokiaľ nie je odovzdaná kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodných pre účel zjavný zo zmluvy, inak pre účel obvyklý. Pri určení akosti alebo vyhotovenia podľa dohodnutého vzoru alebo predlohy musí vec kvalitou alebo vyhotovením zodpovedať vzoru alebo predlohe. Za chybu sa považuje aj plnenie inej veci. Za chybu sa považujú aj vady v dokladoch potrebných pre užívanie veci.

Pri predčasnom plnení môže predávajúci odstrániť vady do doby určenej pre odovzdanie veci. Výkonom svojho práva nesmie spôsobiť neprimerané ťažkosti alebo výdavky. Právo kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté. To isté platí pre vady dokladov.

Kupujúci nemá práva z chybného plnenia, ak ide o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení zmluvy. To neplatí,  ak ho predávajúci výslovne uistil, že vec je bez chýb, alebo ak vadu klamlivo zakryl.

Kupujúci vec prezrie čo najskôr po prechode nebezpečenstva na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

Za chybu nemožno považovať mechanické poškodenie tovaru, prirodzenú zmenu materiálu tovaru úmernú dĺžke používania, ani závady spôsobené nesprávnou údržbou a používaním výrobku.

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,

b) na odstránenie vady opravou veci

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ak kupujúci nezvolí svoje právo včas, má právo ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie vady alebo

b) na primeranú zľavu z ceny.

Pokiaľ si kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie spôsobiť kupujúcemu neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Do odstránenia vady nemusia kupujúci platiť časť kúpnej ceny odhadom primerane zodpovedajúcu jeho práve na zľavu.

Pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vrátiť vec v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí,
a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,
b) ak kupujúci  použil vec ešte pred objavením vady,
c) ak kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím alebo
d) ak kupujúci  predal vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak pozmenil  vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Pokiaľ kupujúci neoznámil vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Pokiaľ kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci. K týmto účinkom súd prihliadne len na námietku predávajúceho, že vada nebola včas oznámená. Predávajúci však nemá právo na námietku, ak je vada dôsledkom skutočnosti, o ktorej predávajúci v čase odovzdania veci vedel, alebo musel vedieť.

Záruka za akosť

Pri poskytnutí záruky za akosť záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, beží záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby poskytnutú súčinnosť.

Kupujúci-nepodnikateľ nemá právo zo záruky za akosť, ak spôsobil vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho-nepodnikateľa vonkajšiu udalosť. To neplatí, ak spôsobil vadu predávajúci.

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu ponúknuť pri vybranom tovare záruku za akosť.

Pri vybranom tovare s cenou nad 3000 Kč sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu bezplatne rozšírenú zmluvnú záruku v trvaní najmenej 36 mesiacov. Na poskytnutie záruky za akosť je kupujúci upozornený v popise produktu či ikonkou "záruka 36 mesiacov".

Náklady reklamácie

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou. Ak kupujúci  neuplatní  právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu, súd právo neprizná, ak predávajúci namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.

Náhrada škody

Právo z chybného plnenia nevylučuje právo na náhradu škody; čoho však možno dosiahnuť uplatnením práva z chybného plnenia, toho sa nedá domáhať z iného právneho dôvodu.

III. Zvláštna úprava kvality pri prevzatí v prípade kupujúceho-nepodnikateľa

Akosť pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu-nepodnikateľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu - nepodnikateľovi, že v čase, keď kupujúci-nepodnikateľ vec prevzal,

a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ak chýba dohodnutie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci - nepodnikateľ očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
b) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
c) vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
d) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Ak to pripúšťa povaha kúpy, má kupujúci-nepodnikateľ právo, aby bola vec pred ním prekontrolovaná alebo, aby boli predvedené jej funkcie.

Ak má vec vadu, ktorá nebráni užívať vec na určený účel, možno ju predať len za nižšiu cenu než je obvyklá cena bezchybnej veci. Predávajúci kupujúceho-nepodnikateľa upozorní, že vec má vadu a o akú chybu sa jedná, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja.

IV. Zvláštna úprava práv z chybného plnenia v prípade kupujúceho-nepodnikateľa

Záručný list

Ak požiada o to kupujúci-nepodnikateľ, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Predávajúci má povinnosti z chybného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Ak je to potrebné, vysvetlí predávajúci v potvrdení zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a trvanie svojej zodpovednosti a spôsob, akým je možné uplatniť práva z nej plynúce. V potvrdení predávajúci zároveň uvedie, že ďalšie práva kupujúceho - nepodnikateľa, ktoré sa ku kúpe veci viažu, nie sú dotknuté. Nesplnenie týchto povinností nie je na ujmu platnosti potvrdenia. Ak tomu nebráni povaha veci, možno toto potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcim uvedené údaje.

Výnimky z práv z chybného plnenia:

Kupujúci-nepodnikateľ nie je oprávnený uplatniť právo z vady tovaru:
a) pri veci predávanej za nižšiu cenu za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
b) na opotrebenej veci spôsobenej jej obvyklým používaním,
c) pri použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim-nepodnikateľom, alebo
d) ak to vyplýva z povahy veci.

Záručná doba pri použitom tovare je skrátená na dĺžku 12 mesiacov. 

Nároky z chybného plnenia

Ak nemá vec vlastnosti uvedené vo vyššie uvedenom oddiele III. tohto reklamačného poriadku, môže kupujúci u predávajúceho uplatniť podľa vlastnej voľby nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), môže kupujúci uplatniť nárok na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád (ak sa vada týka len tejto súčasti). Pokiaľ nie je oprava alebo výmena tovaru možná, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy.

Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci - nepodnikateľ aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo pre väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne). V takom prípade má kupujúci-nepodnikateľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Pri použitom tovare má kupujúci namiesto práva na výmenu veci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu - nepodnikateľovi nenáleží, ak kupujúci - nepodnikateľ pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci - nepodnikateľ vadu sám spôsobil.

Pokiaľ má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci-nepodnikateľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Ak uplatní kupujúci - nepodnikateľ právo z chybného plnenia, potvrdí mu druhá strana v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

V. Vybavenie reklamácie v prípade kupujúceho-spotrebiteľa

Predávajúci vydá kupujúcemu - spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.Prodávající je povinný vydať kupujúcemu-spotrebiteľovi na jeho žiadosť písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, teda záruka za akosť, predávajúci v ňom určí podmienky a rozsah záruky za akosť.

Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim-spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Ak kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne alebo elektronicky, je vhodné, aby uviedol svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Formuláre na stiahnutie tu:
Protokol o vrátení tovaru (Reklamačný protokol)

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby nároku bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania alebo doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Kupujúci by mal pri preprave tovaru zabaliť vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, zodpovedá predávajúci za vady ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti.

Predávajúci sa zaväzuje reklamáciou tovaru nutnej potreby (kočík, zdravotnícke pomôcky a i.) vybaviť vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Prípadne môže namiesto toho kupujúcemu po dobu reklamácie poskytnúť náhradný výrobok.

VI. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok www.bezvasport.sk, dostupných na adrese: www.bezvasport.sk/obchodni-podminky, a zároveň aj súčasťou uzatvorenej zmluvy.

Podnikateľ je držiteľom certifikátu GOS a je viazaný Kódexom GOS Združenie obrany spotrebiteľov - Asociácia, ktorý je dostupný na nižšie uvedených webových stránkach. Platnosť certifikátu je možné overiť na webových stránkach SOS - Asociácie (www.asociace-sos.cz/).